Przejdź do treści

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Dawid Trybuś prowadzący działalność gospodarczą jako Dawid Trybuś ADPHOTOGRAPHY.PL z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana III Sobieskiego 5/36.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@adphotography.pl, albo pisemnie na wskazany powyżej adres.
II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .
Przetwarzamy dane, które udostępnili Nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku realizacji umów dotyczących świadczonych przez Nas usług. Państwa dane mogliśmy również pozyskać z innych źródeł np. od Państwa kontrahentów, z którymi również współpracujemy jako Naszymi klientami.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
Podmioty, których dotyczą dane to Nasi Klienci i Kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy, przedstawiciele oraz osoby z nimi współpracujące.
Podanie danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług przez Administratora.
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Wdrożone przez Nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
IV. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami, w celu prawidłowego wykonania łączącej Nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.
VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.
VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG.
Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
IX. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH.
W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo: dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyżej.
Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.